Nabídka

AZ elektroprojekce vyhotoví a dodá projektovou dokumentaci profese elektro následujících stupňů:

·   DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí - řízení,

·   DSP - dokumentace pro stavební povolení,

·   DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele,

·   DPS - dokumentace pro provedení stavby,

·   realizační dokumentace,

·   dodavatelská dokumentace,

·   dokumentace skutečného stavu,

·   návrhy rekonstrukcí,

·   technické dozory na stavbě pro investora event. dodavatele,

·   posudky technického stavu elektroinstalace, posudky projektové dokumentace,

·   recenze, pasportizace, návrhy ekonomické optimalizace,

·   vyhodnocení nabídek v uvedených oborech,

·   návrhy na úspory v rámci dodávek.

Projektové dokumentace jsou prováděny v profesních zaměřeních:

a) Silnoproud

Vnitřní rozvody silnoproudu, umělé osvětlení, nouzové a bezpečnostní osvětlení, uzemnění, uzemnění proti bludným proudům, hromosvod, napájení technologických zařízení - silové rozvody, přípojnicové rozvody.

b) Silnoproud - energetika

Vnější elektrorozvody vysokého napětí 22 kV kabelového i venkovního vedení, vnější elektrorozvody nízkého napětí 0,4 kV, transformační stanice 22/0,4 kV, fotovoltaické elektrárny.

c) Náhradní zdroje elektrického napětí

Dieselagregáty (DA) stabilní i mobilní, záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS), spouštěče, softstarty, frekvenční měniče.

d) Slaboproud

Vnitřní rozvody slaboproudu - telefonní a počítačové rozvody (T/PC) - tzv. strukturovaná kabeláž, zařízení místního rozhlasu, společné televizní antény (STA) a kabelové televize, zařízení jednotného času (JT) a informační techniky, intercomu, domácí telefon (DT), zvuková tabla, zvonky.

e) Slaboproud

Elektrická požární signalizace (EPS), požární rozhlas (PR).

f) Slaboproud - bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), přístupové a prostupové systémy (ACS), kamerové systémy (CCTV).

g) Centrální řídící a monitorovací systém (BMS-building manager system)

Monitorování event. řízení veškerých technologií rozsáhlých budov - tzv. inteligentní budova - nároky různých systémů.

h) Měření a regulace (MaR)

Měření a regulace systému vzduchotechniky, klimatizace, topení, chlazení, zdravotechniky.

i) ...a mnoho dalších. Například:

Optimalizace procesu hospodaření s energií, hlídání poruchových stavů, blokování na základě poruchy, hlídání maxima odběru elektrické energie, signalizace poruch, vizualizace technologických procesů...

V uvedených oborech též zajišťujeme kompletní dodávku, autorský dozor a koordinaci se všemi ostatními profesemi.

Projektová dokumentace je zpracována digitálně v programu AutoCAD a 3D BIM aplikaci REVIT. Běžně zpracováváme projekty v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

Termíny dodání uvedených prací jsou možné přizpůsobit požadavkům objednatele, jsou dány úrovní podkladů, zajištěním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem zakázek.

Cena projektů a inženýrských prací je navrhována jako smluvní, vychází z ceníků projektových prací - s přihlédnutím ke specifičnosti zakázky, jejímu rozsahu a stavu podkladů. V případě zájmu o její předběžnou kalkulaci nás prosím neváhejte kontaktovat.

Proces kontraktu probíhá následujícím způsobem:

Na základě poptávky, která může být telefonicky, e-mailem, faxem event. osobním kontaktem vypracuje zástupce firmy AZ elektroprojekce nabídku s cenovým návrhem, zašle ji faxem nebo e-mailem zájemci, následně je možná telefonická event. osobní dohoda na upřesnění nebo úpravě nabídky. Na základě objednávky od zadavatele, kterou obratem potvrdíme, mohou být práce zahájeny. Na zakázky většího rozsahu je sepisována smlouva o dílo.

"Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevený zájem a věříme, že budete s naší prací spokojeni"

Ing. Alois Získal, Ing. Vladimír Velát

jednatelé firmy AZ elektroprojekce, s.r.o.